San Jose: Christmas Tree Fire Safety
The Californer/10262066

Trending...
[Watch video in English]As you deck the halls this holiday season, the San José Fire Department would like to remind you to exercise caution when bringing a Christmas tree into your home. All Christmas trees, real or artificial, can pose a fire risk if you aren't careful. In order to help our community stay fire safe this holiday season, the SJFD has put together an informational video on Christmas tree fire safety.

Learn more about Christmas tree fire safety: https://bit.ly/SJFDChristmasTreeSafety

[Mire el video en español]

Mientras decoras tu casa esta temporada navideña, en el Departamento de Bomberos de San José queremos recordarte medidas de seguridad al comprar un árbol de Navidad para tu casa. Todos los árboles, reales o artificiales, poseen un riesgo de incendio si no se es precavido. Con el propósito de ayudar a que nuestra comunidad se mantenga a salvo durante la temporada navideña, el Departamento de Bomberos de San José ha creado un video educacional sobre la seguridad y prevención contra incendios de árboles navideños.

More on The Californer
Para más información sobre la prevención de incendios de árboles navideños, visite: https://bit.ly/SJFDChristmasTreeSafety

[Xem video bằng tiếng Việt]

Khi bạn trang trí nhà trong mùa lễ giáng sinh này, Sở cứu hỏa San José xin nhắc nhở bạn phải cẩn thận khi mang một Cây thông Noel về nhà. Mọi loại cây thông Noel, dù là thật hay nhân tạo, đều có thể gây nguy cơ hỏa hoạn nếu bạn không cẩn thận. Để giúp cộng đồng của chúng ta giữ an toàn cứu hỏa trong mùa lễ này, Sở Cứu hỏa San José đã biên soạn một video về an toàn cháy nổ cho cây Giáng sinh.

Tìm hiểu thêm về an toàn cháy nổ cho cây Giáng sinh: https://bit.ly/SJFDChristmasTreeSafety

[观看普通话视频]

More on The Californer
当您在这个假期装饰房屋时,圣何塞消防局提醒您在将圣诞树带入家中时要小心谨慎。 无论是真树还是人造树,如果您不小心,都可能引发火灾。为了帮助我们的社区在这个假期保持消防安全,圣何塞消防局制作了一段有关圣诞树消防安全的信息视频。

了解有关圣诞树消防安全的更多信息:https://bit.ly/SJFDChristmasTreeSafety

[觀看國語影片]

當您在這個假期裝飾房屋時,聖何塞消防局提醒您在將聖誕樹帶入家中時要小心謹慎。所有聖誕樹,無論是真樹還是人造樹,如果您不小心,都可能引發火災。 為了幫助我們的社區在這個假期保持消防安全,聖荷西消防局製作了一段有關聖誕樹消防安全的資訊影片。

了解更多關於聖誕樹消防安全的資訊:https://bit.ly/SJFDChristmasTreeSafety

Filed Under: Government, City

Show All News | Report Violation

0 Comments

Latest on The Californer